Stacks Image 20

Praktijkvoorbeelden Handel & Industrie

Optimaliseren besturing in de procesindustrie
t.b.v. a) beheersing kwaliteit en veiligheid, b) kosten-, grondstoffen- en energiereductie of c) de-bottlenecking capaciteit en verlagen doorlooptijd.

1) Doel om affakkelen van chemisch bedrijf te halveren
  • Bepaling van het 0-punt bleek moeilijk: er was geen flowmeter en de vlam was bijna onzichtbaar. Door een methodische aanpak bleek echter dat affakkelen gedurende normale operatie vrijwel niet voorkwam!
2) Verbetering beheersbaarheid productie van een chemisch bedrijf
  • Door een methodische aanpak m.b.v. eenvoudige statistieken en dynamische modellering bleek het koelwater van de chiller verantwoord 15 C hoger te kunnen functioneren. Buiten energiebesparing, werd de kans op trips verlaagd en opstart na shut-down vereenvoudigd.
3) 10% energiebesparing - zonder investeringen - van chemisch bedrijf.
  • Met dezelfde aanpak kon de temperatuur van drie ovens omlaag. De terugverdientijd op energiebesparing was enkele maanden.
4) 20% energiebesparing gerealiseerd in een tapijtfabriek
  • Door de openingen van de oven te verkleinen en warmte terug te winnen is 20% energie bespaard. Installatie van een procesbesturingssysteem en vochtmeter maakt verdere beheersing en optimalisatie mogelijk. Voor meer info zie artikel Warmtevraagbeperking in de textielindustrie.
5) Verbeterde kwaliteitsbeheersing van een papierfabriek
  • Algemene aanbevelingen zijn gedaan t.a.v. procesbeheersing, te weten: vertaling van doelstellingen in KPI’s en KOP’s en standardisatie werkwijze d.m.v. SOP’s en OCAP’s. 20% variatie in stoomverbruik van een kartonmachine is verklaard door variatie in (onwenselijke) procesvoering (10-15%) en verschil in buitentemperatuur (5-10%). Voor meer info zie artikel Operationele procesbeheersing papier en kartonindustrie.
6) Warmtevraagbeperking in de keramische industrie
  • Oplossingsmogelijkheden zijn geidentificeerd bij twee steenfabrieken om rookgasverliezen en energieconsumptie te reduceren, te weten: 1) optimaliseren luchtflow in de oven (5%), 2) terugwinning en herbenutten locale warmte (10-20%), 3) isolatie (5-10%) en 4) optimalisatie regelingen (5-10%). Voor meer info zie artikel Warmtevraagbeperking in de keramische industrie.
7) 10-20% energiebesparing geidentificeerd bij een cementfabriek
  • A.d.h.v. procesmodelering en simuatie is de volgende potentieel tot gasbesparing geidentificerd: 1) verbeterde natte slakmanagement (voordrogen), 2) introductie van een feed forward en feed backward regeling bgebaseerd op vochtmeters voor en na drogen. Voor meer info zie Energiebesparing in de cementindustrie.
Opstellen van een Milieubeleidsplan voor een chemische multinational.
Wet- en regelgeving vergen iedere 4 jaar een Milieuplan en, in het kader van de MJA / MEE afspraken, plannen ten aanzien van energiebesparing.
Gegevens zijn geanalyseerd en interviews en brainstormsessies met interne experts zijn gehouden. Op basis hiervan is een concreet plan met huidige status en verbeterpunten - inclusief (financiele en technische) haalbaarheid - gerealiseerd.

Invulling van tijdelijk (productie)management bij een textielbedrijf/modehuis met een span of control van 360 medewerkers.
De productie bleef achter bij de marktgroei (15%) en resulteerde, op het dieptepunt, in een leverbetrouwbaarheid van minder dan 10%.
Door het aanbrengen van een focus en ‘te doen wat we beloven’ is de opschaling versneld en de leverbetrouwbaarheid significant verbeterd. De toekomst is veiliggesteld door het vinden van een balans tussen het inbouwen van flexibiliteit (flexwerkers, allrounders), investeren (o.a. in opleiding en onderhoud), kostenbeheersing (met name door productiviteitsverbetering) en waardecreatie (o.a. door kwaliteitsverhoging).

Afdelingsmanagement van een Japanse multinational in dieselmotoren.
Door gebrek aan management was de inkoopafdeling sinds twee jaar ‘stuurloos’.
Ontwikkeling van de inkopers, professionalisering van de inkoopprocessen en een sterk verbeterde samenwerking in de supply chain resulteerde in een hogere productiviteit, verbeterde leveringsbetrouwbaarheid en hernieuwde ISO-accreditatie.

Advisering op het gebied van global Supply Chain management van 9 fabrieken wereldwijd (o.a. Oost-Europa, Mexico, China)
Verschuiving naar een global Supply Chain organisatie, productie in lage lonen landen en behoefte aan stabiele grondstofprijzen vergden betere samenwerking.
Door samen te werken met R&D (modulair ontwerpen), Verkoop (focus op winstgevende klanten), Financiën (inzichtelijk maken kostprijs) en Productie (managen complexiteit, invoering Best Practises) is de effectiviteit / slagkracht van de organisatie sterk verhoogd.

Strategische heroriëntatie voor een matig presenterende verffabrikant.
Door de sterke concurrentie en een te hoge kostenstructuur stond de continuïteit van de twee grootste productlijnen zwaar onder druk.
Kostenbesparingen van de in een krimpende markt opererende productlijn en hernieuwde focus qua verkoop en R&D naar de productlijn opererende in een groeimarkt, resulteerde in een veel gezondere basis.

Introductie van strategisch inkoopbeleid binnen een chemiebedrijf.
De traditionele inkoopafdeling kampte met hoge werkdruk en onvoldoende focus.
Onder meer door het aantal administratieve handelingen sterk te reduceren, kwam tijd vrij voor het managen van kosten en risico, het aangaan van partnerships met leveranciers, het verhogen van de service-eisen en gezamenlijke productontwikkeling.

Positionering van een biologisch afbreekbare kunststof.
Een nieuwe Business Unit wilde haar unieke product effectief in de markt introduceren.
Consumentenonderzoek is uitgevoerd om het marktpotentieel, diverse toepassings-mogelijkheden, communicatieconcepten en prijsniveaus uit te testen. Op basis hiervan is promotiemateriaal ontwikkeld en is de markt gericht benaderd.

Effectiviteitsverhoging bij een multinational in verpakkingen.
Een verpakkingsmultinational met overcapaciteit wenste hulp om haar markt internationaal versneld uit te breiden.
Om draagvlak te creëren is een internationaal projectteam opgezet. Dit heeft de behoeften en winstgevendheid van haar klanten inzichtelijk gemaakt, waardoor de verkooporganisatie de meest kansrijke markt(segment)en effectief kon ontwikkelen.

Het verbeteren van het productontwikkelingsproces voor een verpakkingsbedrijf.
Het bedrijf dreigde haar marktleiderschap te verliezen door onvoldoende marktgerichte productontwikkeling.
Door middel van marktonderzoek zijn behoeften in kaart gebracht en kansen geïdentificeerd. Op basis hiervan is een nieuwe generatie industriële verpakkingen ontwikkeld, getest en geïntroduceerd.


Terug naar Ervaring.

DOWN TO EARTH versterkt u in gezond zaken doen: goed voor mens, milieu en portemonnee.